محمد صالح مزارزئی ، دارای مدرک کارشناسی حسابداری ،دکتری حسابداری و سوابق کاری 9 ترم تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز ، 5 ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد  ایرانشهر ،6 ترم تدریس آموزشکده سما واحد مهرستان ، 2 ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد سراوان و 2 ترم تدریس در دانشگاه پیام نور واحد راسک.